Provozní a Ubytovací řád Kempu Pohoda

Provozní a ubytovací řád kempu Pohoda

 1. Tento provozní a ubytovací řád (dále jen „řád“) vychází z obecně závazné vyhlášky č.1/2010 obce Roudná
  a vztahuje se na ubytování a pobyt v kempu Pohoda. Řád je závazný pro všechny hosty a návštěvníky kempu.
 2. Každý host je povinen seznámit se s tímto řádem. Host převzetím a podepsáním účtenky nebo smlouvy
  prohlašuje, že byl seznámen s řádem kempu a zavazuje se jej dodržovat. V případě hrubého porušení tohoto
  řádu může být hostu či návštěvníkovi kempu pobyt ukončen s okamžitou platností a může být vykázán z areálu
  zaměstnancem kempu bez náhrady finančních prostředků. Rovněž vozidlo takto vykázaného hosta bude
  odtaženo z areálu na jeho náklady.
 3. Kemp Pohoda může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host službu
  konajícímu pracovníkovi kempu ihned po příchodu svůj platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo
  cestovní pas). Zaměstnanec kempu vystaví ihned při nástupu hosta platný doklad o úhradě poskytovaných
  služeb (účtenku), který zároveň slouží jako ubytovací průkaz. Doklad musí obsahovat číslo chaty (stanu,
  karavanu), ceny za jednotlivé položky, popřípadě za další poskytované služby.
 4. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen uhradit ceny v souladu s platným ceníkem. Účet je splatný
  v den příjezdu při předložení zaměstnancem. Ceník přechodného ubytování a ostatních služeb je k dispozici
  v recepci.
 5. Za předčasně ukončený pobyt peníze nevracíme.
 6. Ubytováni nemohou být hosté, kteří jsou postiženi infekčními chorobami.
 7. V době od 23.00 hodin do 6.00 hodin je host povinen DODRŽOVAT NOČNÍ KLID vyplývající z obecně závazné
  vyhlášky obce Roudná!!!
 8. V kempu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, nadměrným
  zesilováním reprodukované hudby apod.
 9. Zaměstnanec kempu určí hostovi chatu či ukáže místo pro postavení stanu nebo karavanu. Host je povinen
  respektovat zákaz stavění stanů a přístřešků mimo vyhrazená místa pro stany. Platí zákaz stavění přístřešků a
  stanů mezi chatkami.
 10. Na základě objednávky (telefonické či písemné) je hostovi rezervováno ubytování nejdéle do 19:00
  hod. dohodnutého dne. Pozdější hodina ubytování musí být výslovně předem dohodnuta. Lhůta pro ubytování
  počíná od 14.00 hod. dohodnutého dne.
 11. Host má právo chatu užívat po dobu, kterou si sjednal s recepcí, a kterou řádně uhradil. Poslední den pobytu je
  host povinen uvolnit chatu a předat klíče zpět na recepci kempu nejpozději do 10.00 hodin. Uvolní-li host
  chatu až po 10.00 hod., může mu zaměstnanec kempu naúčtovat pobyt i za následující den.
 12. Hosté s karavany na karavanových stáních jsou povinni opustit areál do 11:30, hosté s vlastními stany a
  automobily pak do 14:00. Host, který se ubytuje před 6.00 hod. ranní, uhradí cenu ubytování za celou
  předcházející noc.
 13. Host, který požaduje ubytování před desátou hodinou dopolední a chata nemohla být z tohoto důvodu
  předešlou noc pronajata, platí ubytování i za celou předcházející noc.
 14. Pokud je host ubytován v chatě typu Gizela, nebo v obytném kontejneru, je povinen v den příjezdu
  zkontrolovat si inventární seznam, který je v každé chatě vyvěšený a zjištěné rozdíly ihned nahlásit v recepci.
  Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a host bude muset případné nesrovnalosti uhradit na místě v
  hotovosti.
 15. Host je povinen vždy při opuštění chaty uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypojit ledničku, zavřít
  okna a dveře.
 16. Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu zaměstnanec kempu, pokud je možné (vzhledem k následujícím
  rezervacím) vyhovět, nabídnout i jinou chatu než tu, ve které byl původně ubytován.
 17. Objedná-li si host předem dvoulůžkovou chatu a je mu objednávka potvrzena, bude mu účtována cena pouze
  za dvoulůžkovou chatu i v případě, že ho zaměstnanec kempu ubytuje ve vícelůžkové chatě.
 18. Kemp může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší
  od potvrzené objednávky.
 19. V chatách nebo společenských prostorách kempu nesmí host bez souhlasu zaměstnance kempu přemísťovat
  zařízení, provádět opravy či jakékoliv zásahy do el. sítě nebo jiné instalace.
 20. Poškozování trávníku, např. za účelem usazení karavanu, či ohraničení stanu příkopem, nebo jiným způsobem
  není dovoleno.
 21. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel na vyžádání prokáže jejich způsobilý
  zdravotní stav a nahlásí při ubytování identifikační číslo zvířete. Po celou dobu pobytu za psa (či jiné zvíře) ručí
  majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi
  nepobíhali volně a byli opatřeni náhubkem! Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi (jiném zvířeti)
  exkrementy.
 22. V kempu může host přijímat neubytované osoby (návštěvy) pouze v době od 8.00 hod. do 23.00 hod.
 23. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v chatách a
  ostatních společenských prostorách kempu.
 24. Z bezpečnostních důvodů není hostům dovoleno používat v objektech kempu vlastní el. spotřebiče. Toto
  nařízení se netýká drobných el. spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky, sušiče
  vlasů)
 25. V areálu je zakázáno vysílat vlastní rádiový signál v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz
 26. V areálu platí zákaz létání s drony.
 27. Kemp Pohoda není v žádném případě odpovědný za zranění či onemocnění hosta.
 28. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku kempu odpovídá host dle platných předpisů a je povinen
  tyto škody nahradit v plné výši.
 29. Do areálu kempu Pohoda je možné přijíždět motorovými vozidly jen po přístupových cestách a parkovat pouze
  na vyhrazených místech, jinak provozovatel za škody neručí.
 30. V areálu platí zákaz bezdůvodného pohybu motorových a elektrických vozidel (čtyřkolky, motorky, traktory,
  auta apod.) s výjimkou příjezdu a odjezdu z areálu. Zákaz platí i pro dětská elektrická a motorová vozítka.
 31. Případné opravy motorových vozidel je možné provádět se souhlasem vedení kempu, a to pouze na určeném
  místě. Mytí motorových vozidel v areálu kempu je zakázáno!
 32. Kemp Pohoda nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody na majetku hosta, pokud nebyly
  způsobeny zaměstnancem kempu. Žádná plocha v areálu kempu není hlídaným parkovištěm. Auta či ostatní
  dopravní prostředky, umístěné v areálu, nejsou hlídána; kemp Pohoda tudíž nezodpovídá za jejich případné
  poškození či odcizení.
 33. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na vyhrazených místech.
 34. Odpadky všech druhů je host povinen dávat na vyhrazená místa a do určených nádob.
 35. Koupání v pískovně vedle kempu je povoleno. Koupání je na vlastní nebezpečí. Kemp nezodpovídá za případné
  úrazy či poškození zdraví.
 36. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na hřišti či místech určených k tomuto účelu. Veškeré
  sportovní vyžití v areálu kempu provozují hosté na vlastní nebezpečí. Kemp nezodpovídá za případné úrazy či
  poškození zdraví.
 37. Dětská hřiště (houpačky, skluzavky, prolézačky apod.) mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé
  osoby (rodiče, učitelky apod.). Kemp tímto upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru. Kemp
  Pohoda nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 38. Za děti v dětské herně a na dětském hřišti zodpovídají jejich rodiče nebo odpovědný zástupce.
 39. Stížnosti hostů či případné návrhy na zlepšení provozu kempu Pohoda přijímá recepce kempu.

Tento provozní řád je platný od 1.1.2022